Who optional
What else? optional

Your search returned 65,367 articles

DEATHS

DEATHS

.. r th» ttal ■*■•, Mr MrU^kiUMilkfMc. 1 "'- - J6MSS6.YU£SI. e,k At Mm*. MI «• nk ak, AaMMi MM.fMMytM —B> wgwtfC , ,^.,1 At ■mini’ll, 81 Bomlla o« a» Mh lilkM!. MM W?i<K'-.D.-M l »tlr.,^l»t ll. **** issss&^smf : ‘fiß w^f^’iitiXVjSSflbi g m» .... ~ ,THB AIQIUI QB9BBVBB. JANUABT 8
January 3, 1873 - Annandale Observer and Advertiser - Annan, Dumfriesshire, Scotland
 
THE ANNAN OBSERVES, JANUARY 3, 1873.

THE ANNAN OBSERVES, JANUARY 3, 1873.

eodfakan ottoflaUghM Msiira2AM^2§ Bi3li,»M««J«p «!■»*» tt«ifc«<«<»«iig»?«».>»* oom lowared Mr boata. which thro* trip* te»n»- famd *Q warrirantmm Ik* ' *-AV ■—r-* 1 ,v - howlMfl* diCkfor Ik. an* **d k*«i*t nlklri Unnlf lk*t Ikar wm» m oomfottabl.aiiltwaa poHlblaton*k.£•>*,aadlka
January 3, 1873 - Annandale Observer and Advertiser - Annan, Dumfriesshire, Scotland
 
Unknown

Unknown

January 3, 1873 - Annandale Observer and Advertiser - Annan, Dumfriesshire, Scotland
 
THE LATE MB PETER IBVINO OF

THE LATE MB PETER IBVINO OF

Tn dootb of el tbo oldool, if not the ddoot, Oita Oallxnray, in oor ohitovy birth, ootiro Solwoy porioh of Damaok (Domfriooohiro), Mr Irring como early period 111 bio youth town Crootovo, whore baa boon a ooaataat inhabitant for aboot 80 you*. For upward) of 70 eonooeotiro yoaro
January 3, 1873 - Annandale Observer and Advertiser - Annan, Dumfriesshire, Scotland
 
CATTLE A SHEET.

CATTLE A SHEET.

LONDON CATTLE MAICTf, TmHr**. ■—>—«Ul vSrvwyfliiß. K1»55: DUMFKIIEB CATTLE MARKET. r<MlMa*«l-EM4Et« ofaUtl«oßtk*BMda UHlajrvmuUl. TbH«vM«abMa U and M litak AjmUn oowa wm« Mllinf from All to Al 7, and lit* from AT to AIA Tndawaaaotbriak. Tlwe ware aheepahawß.—Pw: ahow piga —bawd
January 3, 1873 - Annandale Observer and Advertiser - Annan, Dumfriesshire, Scotland
 
FORE,

FORE,

DUMFRIES, Wednetday. - Tb* nambv at to Um market tide mertiM, toetolhi the* privatototo to town, «n. or ttewlmttoalml vaok. Tb* port wm to fair conditio*, for plaom ehM«* from tb* wot wootborof tbo past vook hodtokM plaeo darloc Blfikt, tad th* morale wm oad ratbor frooty. Tbor*
January 3, 1873 - Annandale Observer and Advertiser - Annan, Dumfriesshire, Scotland
 
SATBSTOMSS. TOMBS, Aa., , fwmpaMK JOBS OHAHAH, Last Snaar, Anus. MAX ORUSn ÜBQABIAB WIB'BB, VOX IVALIOS. Safe I»«M POOL- fe.

SATBSTOMSS. TOMBS, Aa., , fwmpaMK JOBS OHAHAH, Last Snaar, Anus. MAX ORUSn ÜBQABIAB WIB'BB, VOX IVALIOS. Safe I»«M POOL- fe.

ABMBIBOHO, Bkafl Owiaa, Wto» %U» HIGH STREET, ANNAN. ST FrtosHat»mAppUeaHm : • AasOtKlM * AIiLAJf, PUHyMMI. * . .i, .. . 1.. -- : . KIDIOAIi amißAl. ab«ociatiov. i *. K.. ■- T7r. " »».. ASVVAIr ••' & «"«* liofr ♦ £
January 3, 1873 - Annandale Observer and Advertiser - Annan, Dumfriesshire, Scotland
 
•\pOTlOM—Pa««toi ITOIBBM) to tha laH antanaaltotoaaalwjaaaaaatoaf thaTlaaeSto tottoWpto MraatMaiy to tka iaaaaaiA «i«Ua ts« Ban baa Itoa data; Fartaaa iariaa

•\pOTlOM—Pa««toi ITOIBBM) to tha laH antanaaltotoaaalwjaaaaaatoaf thaTlaaeSto tottoWpto MraatMaiy to tka iaaaaaiA «i«Ua ts« Ban baa Itoa data; Fartaaa iariaa

CLAIMS Um aaid ■aHMtoiitolatoitoa—atotonatotototoa KhafaM, to aatoTtoto «to]r aar. U aanast, to faid. ton Caucnuaa, WiMar. jU—,
January 3, 1873 - Annandale Observer and Advertiser - Annan, Dumfriesshire, Scotland
 
BrjfeUrk Wmllm Kill.

BrjfeUrk Wmllm Kill.

mHOMAS BHOBTKIDOR A 808, harim -1 aataagad to aatay aa tha Baafaaaa (anaariy aaadaatod bjr lb Bau, bri to iafam tha XahahMaateal Aanaa aad aamoiidiiig Naigbbaaibood that WOOL aaaanad at Domfriaa Steam Ilya Waaka, at Brydakiak WaeDaa Mill, or akMrOaaaiafluua’a, Iraamaecar, Aaaaa,
January 3, 1873 - Annandale Observer and Advertiser - Annan, Dumfriesshire, Scotland
 
'.. ?r3^S3t^^^T'fl9ls-.x i i I ..It:i..:A ■ ,t* r|

'.. ?r3^S3t^^^T'fl9ls-.x i i I ..It:i..:A ■ ,t* r|

'.. -.x i i I ..It:i..:A ,t* LOSS LI ' WBB CSMB|MHV um raa and Monr dMmwt"'"' oouFAmr. / ■! tV-JVf *o(r al Mtfjuh. 'T''ftK r, X'MlMi IX)HkLI^\ “• ; .7 ;ty. r. L;TOiTa uu*o / A GOOD FLOUOHIUX WAKTKD I» mtlUHij. ■> OwtMi TTTAimD, PLOUOHIUM BtniCS—. TO IB IXT, W XKtar to WUlmukUt. H
January 3, 1873 - Annandale Observer and Advertiser - Annan, Dumfriesshire, Scotland