Who optional
What else? optional

Your search returned 498,273 articles

_ÉéÁûÍÏÇ ¼ Ñ'ÔÇÅ 8 Ô ÏÅÏÊÏÅ

_ÉéÁûÍÏÇ ¼ Ñ'ÔÇÅ 8 Ô ÏÅÏÊÏÅ

_"• --Ïç . _ÔÉéõðéááã Éïâà ' á Éç _^ éô _ïïðåïõðéñ _Âñåïßçßïðé ÉÉÁ ( É á 58 _åçé 1 _é 1 (!( 1 ÀÀéçð , ñå _^ éáñ » , _ÉéçéÀ _åíïà _Ééååç _íéÀçååâåéÀ ïç À ) _åÚéçéÉïà _ïïïçâÅïç _ôíéÀÀééç å _^ _åâßéïß áú _éÀéÀ _» _ÉéçñïÃÉçðÉ åôåçú _. ' _áú : _ßÀéå _õïå 1 ú } _'éÀÃà . ' _ÅÕÅà _^ åçé
September 9, 1840 - The Scotsman - Edinburgh, Midlothian, Scotland
 
_ 1 ËÔÉÉ 5 . _ÁÉ 11 . ( _ßõééÉÉÀà _äßÃäåÉ , _É-âÇÉé . ïç _< Ééâ 7 ÀÉ _>

_ 1 ËÔÉÉ 5 . _ÁÉ 11 . ( _ßõééÉÉÀà _äßÃäåÉ , _É-âÇÉé . ïç _< Ééâ 7 ÀÉ _>

_Ú 05 _Ú . _ÌÃâÂÃÏßéé ' _- ÃééïÉ . " (º _éõçÀ ) . ËÀ 8 ÅÉ _> _Çíß < ú * _- · . ïç _ÉÀéïúúÀÀé Éçâà . _3 Éé _· â Ó _. À _·)«·« ïà _» êïç . ÁÉ _Ïïõ-éÉâçÉéÐÉ , _ÉÉéßÃÃÏßÀ'úÉõõééçïà , ïç _ÉÉéï _ÏÉÉé _ÉÏ º _É . _ÌÃâ _3 _Éçï _· _ÉßÀõÀç _÷ , õÃç _. ( 3 éééÀÂÀéÀïà . ÌÁÐÐÚÁ ¿ Å 3 . _ËÊÉéï
September 9, 1840 - The Scotsman - Edinburgh, Midlothian, Scotland
 
8 _Ééåé _· é · ççé 1 _ÀÁ-· éé 1 é 5—— çú | É º|(«_ _——————————ÑÉßÉÏÅ ÏÑ 011 _..

8 _Ééåé _· é · ççé 1 _ÀÁ-· éé 1 é 5—— çú | É º|(«_ _——————————ÑÉßÉÏÅ ÏÑ 011 _..

_ËíÀéáÉâñâÃÏ'úÉ _. ————————— _. _0110 ( 0 _£ 0 _</ é
September 9, 1840 - The Scotsman - Edinburgh, Midlothian, Scotland
 
X 0 T I C _: E

X 0 T I C _: E

_STRANGERS and VISITEliS _arc _risnectlully _ndvlsol timt _the E DIIS'BUnGII _ORIGINAL _BAZAAH tn Rcif . ovcd _ftoin _a . _'i _. Princes Sired , lo _No . 8 n , GEORGE STREET . A _Choice _and _very _Superior _Collection of SCOTCH GEMS , in _every variety of ornament . SCOTCH _SNU
September 16, 1840 - The Scotsman - Edinburgh, Midlothian, Scotland
 
ON SALE , R EAL LOCIII- 'IXE _11 _ERR _INGS . _Firkins . !]? .: Halt Ditto , _is .

ON SALE , R EAL LOCIII- 'IXE _11 _ERR _INGS . _Firkins . !]? .: Halt Ditto , _is .

ud . —AIso , _New TUSK and LING FISH . _WANTEDan _APPRENTICE—A _Youth from the _country _, about 15 _year _. _* ofaae . will be _preferred _. . _TAMES GAKnNER , General Grocer anil Spirit _Merchant , _•* _2 ~ ,. _Hicit _HTim-r .
September 16, 1840 - The Scotsman - Edinburgh, Midlothian, Scotland
 
_CONVEYANCE _. FROM _GLASGOW TO LIVERPOOL _AND _BELFAST , _THE _HIGHLANDS , _Ac _. _BY _SPLENDID _STEAM-SHIPS _. _paBS _"

_CONVEYANCE _. FROM _GLASGOW TO LIVERPOOL _AND _BELFAST , _THE _HIGHLANDS , _Ac _. _BY _SPLENDID _STEAM-SHIPS _. _paBS _"

_* Iho _under-acted or other vessels arcintcnded _* _33 | _y _!^ _- to Sail as under : — _VScSSSa < H _. _MOOW AND _LIVERPOOL . _. _PASSAGE M _6 _SEY _HEIIL-CED . _Cabin _Passage , - - - 1 . _"^ . _; Pec . 2 s . _Steerage , _.... FIVE _SHILLINGS _. _JSOX and Bale _Goods , - - _H
September 16, 1840 - The Scotsman - Edinburgh, Midlothian, Scotland
 
Ti 3 _, [ _K _roil uKci : _im _: G _oypKits _ny _GAUGED _, _FARMS ON _THE ESTATE OP

Ti 3 _, [ _K _roil uKci : _im _: G _oypKits _ny _GAUGED _, _FARMS ON _THE ESTATE OP

_MAOIHEIIILL _TO ' LET , _rgnHE ' L _/ _Ly-BS , _nOviUTffiIELT ) ; ni ( I _.-a- _OtiicraIn tlie _parish of Lintdii . n . _" pos _. w 5 _.-icd by _ilr Thomas Tcniiant . now _deceased , aro to _ImLin'in _Two Farms . as follows , viz _. : ~ _1 st . _ThcLANPSofBEEPSYKEHEAD , _BAIEGA
September 16, 1840 - The Scotsman - Edinburgh, Midlothian, Scotland
 
_11 ' Al _. nsc OS THE WATCT _. —For _Kreial dan _list _week the _nib _of _Rouen vac COTFreJ

_11 ' Al _. nsc OS THE WATCT _. —For _Kreial dan _list _week the _nib _of _Rouen vac COTFreJ

roh pla _. card _« , _bearing the R _eave of a _man _rith a _cane In _hi _* har . d _, _walkini _; on _the • aler , _and _announcing lhat _IL D _< rud dr - llone . trol • ou ] J taTfiw the _riwr _on doc by mean _* _of _tutoU _iniubwsWa , iareaied by _him-•» l _£ _Lone _beluce th
September 16, 1840 - The Scotsman - Edinburgh, Midlothian, Scotland
 
_EDINBURGH SOUTHERN _ACADEMY . _^ HE _EDINBURGH _SOUTHERN JEL _ACADEMY _will bo HE . OPENED on Monday _the 21 st

_EDINBURGH SOUTHERN _ACADEMY . _^ HE _EDINBURGH _SOUTHERN JEL _ACADEMY _will bo HE . OPENED on Monday _the 21 st

of Septemberwlien _thosti Pnpila who _intend to join tlic _various _CliUises may _lie _onrollciL _CLAPSES for BKOINNERS in LATIN . FRENCH . anil ENGLISH _, will _then bo formedand tho _general _bnaincsa of the Session will bo _commenced on thu 1 st of October . 5 , _OEOUGE SQUAR
September 16, 1840 - The Scotsman - Edinburgh, Midlothian, Scotland
 
_ABERDEEN ASSURANCE SOCIETY . • _Instituted 1 _WC _. ' . ' • ' ' . ' . . '

_ABERDEEN ASSURANCE SOCIETY . • _Instituted 1 _WC _. ' . ' • ' ' . ' . . '

. _CAPITAL-ONE MILLION . Right Hon _. LORD _FOHBES , Gocemor . T HIS Company / _Insures _: _Property _against _Loss by Fireat Premiums as low as tho _nature of _tile risk , and _the most _liberai _acttlvflteut of _all _cttiims , will _justify . ; - - - -- • • -- • : \ _lr - ' --
September 16, 1840 - The Scotsman - Edinburgh, Midlothian, Scotland